magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

„Árpád jöve magyar néppel”
„A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket”
Az államalapító Szent István
A Szent lovagkirály
A középkori Magyarország első fénykora
Magyarország pusztulása és a második országalapítás
Szentekkel ékes Pannónia
Az utolsó aranyágacska
Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon
Zsigmond, a diplomata uralkodó
A törökverő Hunyadi János
A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás
A Jagellók kora
Az egységes magyar állam bukása: Mohács
A három részre szakadt Magyarország
A hitújítás Magyarországon
A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
Erdély aranykora
A királyi Magyarország
Katolikus megújulás és ellenreformáció
A török kiűzése és az új ország
A Rákóczi-szabadságharc
Királynő a magyar trónon
A „kalapos király” és a napóleoni háborúk kora
A reformok kora
„Száz vasutat, ezeret!”
Forradalom Pesten
A szabadságharc
Önkény és kiegyezés
A dualizmus kora
Az ezredévtől a világháborúig
A világ lángba borul
Forrongó Magyarország
A trianoni béke és az ország talpra állása
Felemelkedés – de milyen áron?
A második világégés
Demokráciától a diktatúráig
A diktatúra évei
Amikor a világ Magyarországra figyelt
Terror és restauráció
Az új demokrácia születésének első évtizede
MAGYAR TÖRTÉNELEM (H. P.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Magyarország pusztulása és a második országalapítás
II. András uralmával nemcsak az ország nemessége volt elégedetlen. Fia, Béla is ellenezte a királyi birtokok szétosztogatását. Az ifjú szembeszállt apjával, aki kénytelen volt meghátrálni: Erdélyt a hercegnek adta. Erdélyben Béla megkezdte az egykori királyi birtokok visszavételét. Megtudta, hogy a határon túl egy pogány nép, a kunok fenyegetik tartományát. A herceg hadereje valószínűleg kicsi volt ahhoz, hogy legyőzze őket, így a szövetségkötésen gondolkodott. Ehhez azonban előbb a kunokat kereszténnyé kellett tenni.

Béla a térítésre a kor egyik új, de nagyon gyorsan növekvő szerzetesrendjét, a domonkosokat kérte föl. Szent Domonkos követői már öt évvel az alapítás után eljutottak Magyarországra. A herceg kérésére letelepedtek Erdélyben is. Miután Bélából király lett (IV. Béla, 1235—1270), ezek a szerzetesek az egész Kárpát-medencére kiterjesztették működésüket, s kolostoraik mellett számos iskolát is nyitottak.

1230 táján énekmondók énekeiben s talán írásban is élt még annak emléke, hogy a honfoglalás előtt keleten maradt a magyar nép egy csoportja. Úgy tartották, hogy ők még mindig pogányok. Béla herceg és a kunok közt élő domonkosok az ő felkutatásukat tűzték ki maguk elé célként. Elsőnek Ottó indult útnak, s csakugyan találkozott is néhány nyugatra tartó magyarral. Ám ekkor már beteg volt, ezért hazatért, s pár nappal később meghalt. Utolsó óráiban elmondta szerzetestársának, Julianusnak, merre találhatja a keleti rokonokat.

Julianus barát hosszú útjára három kísérőjével indult el. Félévnyi utazás után azonban egymaga találta meg a magyarokat: társai visszafordultak vagy meghaltak. A keleti magyarok rémületes hírrel szolgáltak Julianusnak: tőlük keletre egy új birodalom jött létre, amelynek a célja Európa meghódítása volt, s amelyet még senki sem tudott legyőzni. Julianus azonnal visszafordult, hogy figyelmeztesse uralkodóját, IV. Bélát. A támadás váratott magára, így a szerzetes 1237-ben újra útra kelt. Második utazása alkalmával már nem találhatta meg a keleti magyarok országát: azt már elpusztították. Julianus hazatértekor így csak a rémítő hírt hozhatta: jön a tatár!

IV. Béla igyekezett fölkészülni a támadásra. Ez azonban nem volt könnyű. Apjától üres kincstárat örökölt. Az urak többsége megvetette őt. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy Julianus beszámolója ellenére lebecsülték a veszedelmet. Sokat segített volna a tatárokhoz hasonlóan harcoló kunok szövetsége. IV. Béla meg is egyezett velük, de a nép gyűlölte őket, mert állataikat a megművelt földeken legeltették. Mikor a gyülekező had Budán Kötöny kun vezért megölte, a kunok népe pusztítva vonult ki az országból.

A segítségtől megfosztott magyar had megpróbálta útját állni a tatároknak. A király elkésett a határok lezárásával. A két sereg 1241. április 11-én Muhi falunál ütközött meg. A magyarok és az addig ismeretlen harcmodorral küzdő tatárok küzdelme éjjel kezdődött. A kelő nap már a vérben úszó csatamezőt világította meg. IV. Béla elmenekült, de hadvezéreinek és katonáinak többsége meghalt. Az ország nyitva állott az ellenség előtt. A tatárok pusztítása rettenetes volt. A lakosságot rabláncra fűzve hurcolták el, a településeket felégették. Egy túlélő, Rogerius mester beszámolója, a Siralmas ének szerint csak a templomok tornyai maradtak meg a falvakból. Gyulafehérváron, Erdély leggazdagabb és legnagyobb városában Rogerius csak fehérlő csontokat és a falak romjaira száradt fekete vért talált.

„Mind hanyatlunk a halálba,
híres harcosok levágva,
népünkön a rabság járma —
miért is jöttünk a világra,
ennyi bajra, gyászra itt?

[…]

Anyát, hitvest felkoncolnak,
tiszta szűzet bemocskolnak,
a papokat nem tekintik,
irgalom a vénnek sincs itt,
nem kímélnek kisdedet.

Milyen földnek, milyen nemnek
sarjadéka ez a nemzet,
ölni gerjedt, bősz, kegyetlen,
fürge minden rettenetben,
vasban élő sokaság?”

(Ismeretlen szerző: Siratóének Magyarország pusztulásáról. Részlet. Vas István fordítása)


A király a támadók elől először Ausztriába, majd onnan az Adriai-tengerhez, Trau szigetére menekült. Itt érte a hír, hogy a tatárok kivonultak az országból. IV. Béla elhagyta menedékét, s hozzákezdett az ország újjáépítésének megszervezéséhez. Hogy a lakosság számát gyarapítsa és seregét kiegészítse, visszahívta a kunokat. A tatár támadóknak egyedül a kővárak tudtak ellenállni. Ebből okulva, a király adományozott ugyan birtokokat, de kötelezte tulajdonosaikat a várépítésre.

IV. Béla nagysága nem csak az ország gyors helyreállításában mutatkozott meg. A király képes volt korábbi, hibás politikájával szembenézni és azon változtatni. Fiával, a hatalomra törő Istvánnal is kiegyezett, és megosztozott vele a hatalmon.


© Bethlen Gábor Alapítvány